GewaDrupo-History GewaDrupo-Job GewaDrupo-Machinepark

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Gewa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade tengevolge van de inhoud van publicaties. Dit geldt ook voor internet en andere multimediale toepassingen. Gewa behoudt zich het recht voor advertenties en artikelen te weigeren zonder opgave van reden en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot een recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. De klant zal Gewa vrijwaren voor elke vordering die zal voortvloeien uit een schending van de rechten van derden aangaande merken, octrooien, handelsmodellen, auteursrechten of enig ander recht dat derden kunnen doen gelden. Elke fout waarvoor de verantwoordelijkheid van Gewa bewezen is, kan slechts aanleiding geven tot een vermindering van het bedrag van de factuur en niet tot betaling van enige vergoeding voor schade of intresten.
  2. De clichés, tekeningen, documenten, digitaal materiaal, enz., eigendom van de klant en ons toevertrouwd n.a.v. de uitvoering van een order, worden bewaard op risico van de klant. Gewa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor slijtage, verlies, beschadiging of vernieling, ongeacht de oorzaak hiervan. Gewa behoudt zich het recht voor voormelde stukken in haar bezit te houden tot volledige betaling van het factuur.
  3. De kosten van wijziging van een tekst of pagina, zoals aangebracht op de proef en dit in tegenstelling tot de originele instructies zullen aangerekend worden. Speciale ontwerpen worden afzonderlijk aangerekend. Zij zijn niet inbegrepen in de prijs of offerte. De ontwerpen zijn eigendom van de ontwerper, tenzij door de klant een speciale reproductievergoeding betaald werd.
  4. Behoudens afzonderlijke en uitdrukkelijke bevestiging, geldt de aangegeven leveringstermijn en de aangegeven hoeveelheid enkel ten titel van aanwijzing. Bestelling zullen worden uitgevoerd in orde van inschrijving. Gewa kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige levering of verlies, tengevolge van overmacht zoals oorlog, brand, machinebreuk, tekortkomingen van leveranciers, lock-out, stakingen, enz...
  5. De drukproeven worden op uitzonderlijk verzoek van de klant overgemaakt voor nazicht. Laattijdig bezorgd materiaal en / of laattijdige aanvragen bevrijden Gewa van de verplichting tot het tijdig leveren van een drukproef en van haar verantwoordelijkheid m.b.t. eventuele fouten in de publicaties. De klant is ertoe gehouden bruikbaar materiaal te leveren. Indien het materiaal niet bruikbaar is of niet geleverd werd, is de ontwerper vrij in de keuze van de layout.
  6. Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag en alleszins op 30 dagen na factuurdatum. Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur verhoogd met een verwijlintrest gerekend aan 10% per jaar op het bedrag van de factuur of op het nog verschuldigde saldo. In voormeld geval zal bovendien een vergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 10% van het factuurbedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding. De kosten van een wissel die onbetaald terugkomt, zijn ten laste van de klant. Bij niet-, laattijdige of onvolledige betaling van het factuurbedrag vervallen alle toegestane kortingen en wordt het basistarief van toepassing.
  7. Ingeval van facturatie van één of meerdere opdrachten of leveringen, in mindering op een nog niet volledig uitgevoerde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na volledige levering. Bij niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, behoudt Gewa zich het recht voor om de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik tegenover de schuldenaar in zijn bezit zijn en om iedere verdere bestelling of lopend contract op te schorten of te ontbinden. De geleverde goederen blijven steeds eigendom van Gewa tot op het ogenblik van volledige betaling.
  8. Ingeval van annulering van een bestelling is de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20%, berekend op de geannuleerde opdracht.
  9. Klachten moeten binnen de 48 uren na verschijning van het order, schriftelijk worden ingediend. Facturen worden geacht aanvaard te zijn, tenzij schriftelijk protest bij aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum. 10. De B.T.W. is steeds ten laste van de klant en is nooit inbegrepen in de prijs of offerte. 11. Alle overeenkomsten met Gewa ressorteren onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. Inzake geschillenbeslechting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.
Menu